Forskare

Beata Agrell, professor em. i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Forskar främst på pionjärtidens svenska arbetarprosa (c:a 1890–1920-talen), samt bilden av arbetarrörelsen i fromma berättelser från samma tid, med särskild inriktning på klass, genre, retorik och reception.

 

Åsa Arping är professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Bredvid sin huvudsakliga forskning om svensk 1800-talsprosa och litteraturkritik arbetar hon även med svensk samtidslitteratur ur klass- och intersektionalitetsperspektiv.

 

Ewa Bergdahl, ordförande i Maria Sandelsällskapet, kartlägger och undersöker framför allt Maria Sandels författarskap.

 

 

Anna Björk Einarsdóttir has a Ph.D. in Comparative Literature from the University of California-Davis. In 2019-2022, she will be pursuing a post-doctoral project – co-hosted by the University of California-Santa Cruz and the University of Iceland and funded by the Icelandic Research Council (Rannís) – on Proletarian Literature in the Americas and Scandinavia.

Catharina Bergman, doktorand i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Avhandlingsprojektet handlar om den samtida svenska arbetarlitteraturens didaktiska potential och dess funktion i en folkbildningskontext. 

Adriana Margareta Dancus er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har forsket i krysspunktet affekt- og sårbarhetsstudier, og er blant annet forfatter av Exposing Vulnerability (Intellect, 2019) . Innenfor sårbarhetsstudier er prekaritet et viktig begrep beslektet med sårbarhet, og Dancus har i sin forskning vært spesielt opptatt av hvordan nordisk samtidslitteratur og film framstiller hvordan variabler som kjønn, etnisk bakgrunn og psykisk helse påvirker hvordan unge mennesker havner i og håndterer prekære livssituasjoner.

Christer Ekholm är lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Hans forskning är främst inriktad på svensk 1900-talslitteratur, inklusive den arbetarlitterära strömningen, med särskilt fokus på receptionsteoretiska spörsmål.

 

Peter Forsgren, är professor i litteraturvetenskap vid Linneuniversitetet och verksam inom det postkoloniala forskningscentret LNUC Concurrences. Har huvudsakligen forskat om svensk 1900-talsprosa, bland annat med inriktning mot klass, genus och postkoloniala frågeställningar

Anna Forssberg är docent i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet. Hon har under senare år huvudsakligen forskat på arbete i 1800- och 1900-talslitteratur.

 

 

Ylva Frøjd er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har ph.d. i tekstanalyse med vekt på solidaritet, skyld og privilegier i solidaritetskampanjer i skolen (UiO, 2018). Frøjd forsker hovedsakelig på bruk av kritisk teori i litteraturundervisningen – for eksempel litteraturdidaktiske undesøkelser av sosial klasse som utenforskap og menneskenes og naturens felles sårbarhet. 

 

Bjørn Ivar Fyksen, litteraturviter og -kritiker. Disputerte på avhandlingen Almuens opera. Litterære klasseskiller i Trost i taklampa og Alf Prøysens øvrige prosaforfatterskap ved Universitetet i Oslo i 2018. Redaktør for Bokmagasinet i Klassekampen.

 

Anker Gemzøe, professor emeritus i dansk/nordisk litteratur ved Aalborg Universitet. Siden 1970’erne har dansk/nordisk arbejderlitteratur og -kultur været et af hovedsporene i min forskning. Jeg har især arbejdet med tiden fra 1870 til 1950 og samtidslitteraturen fra år 2000 til i dag.

 

Magnus Gustafson, doktorand i historia och historiedidaktik vid Malmö universitet, forskar om retoriska strategier och litterära grepp inom den socialdemokratiska rörelsen.  Det pågående avhandlingsprojektet har arbetsnamnet “Socialist och arbetarkvinna tar ordet. Exemplet Agda Östlund – den retoriska karriären från ungdomslogen till riksdagen”.

Christine Hamm er professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun forsker på skandinaviske romaner og dramatikk fra 1850 til i dag, med særlig interesse for tematikker som kjønn, kropp og klasse.

 

Anna Hoyles skrev sin doktorsavhandling om ‘The Literary Journalism of Moa Martinson (1990-1964)’ och skriver nu en bok i samma ämne. Hon har tidigare forskat om tidningsserier från the Industrial Workers of the World och det Brittiska kommunistpartiet under första och andra världskriget. 

Docent Elsi Hyttinen är universitetslärare i finsk litteratur vid Åbo universitet. Hon forskar i 1910-talets finska arbetar- och utvandrarlitteratur samt nutidsdramatik.

 

 

Haukur Ingvarsson är post-doc vid the School of Humanities, Islands universitet. Han har skrivit monografier om receprtionen på Island av nobelpristagarna Halldór Laxness och William Faulkner. Han har också publicerat ett stort antal artiklar om det kulturella kalla kriget, kalla kriget och modernismen och transantlantiska förbindelser. Yillsammans med Jenna Grace Sciuto grundade han the Nordic Faulkner Studies Network.

Bibi Jonsson är professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning  är  inriktad på kvinnolitteratur och har en feministisk/genusvetenskaplig inriktning. Bredvid svensk arbetarlitteratur och annan ideologiskt inriktad litteratur forskar hon om litteraturkritik med fokus på receptionen av arbetarlitteratur och kvinnliga kritiker.

Jussi Lahtinen is a PhD student in history at Tampere University. In his dissertation, he uses Finnish working-class literature from the 1970s as source material for contemporary social history/historical welfare state research. His main claim is that literal portayals of the social reality can provide unique perspectives on the relationship between the individual and the society for social historians to examine. 

Nicklas Freisleben Lund, postdoc ved Syddansk Universitets Centre for Uses of Literature og kritiker på dagbladet Jyllands-Posten. Forsvarede i 2018 ph.d.-afhandlingen I ambivalent kamp. Strejken og romanen, 1850 – 1950 ved Københavns Universitet og har endvidere forsket i skildringer af klasse og prekaritet i dansk samtidslitteratur.

Annika B. Myhr, professor på kvalifiseringsvilkår ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Har ph.d. i litteraturvitenskap med fokus på migrasjonslitteratur (UiO, 2015). Forsker hovedsakelig på nordisk samtidslitteratur, og særlig på litteratur om mennesker i utsatte livssituasjoner – for eksempel papirløse migranter eller barn og voksne som opplever utenforskap. 

Anemari Neple er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur, Høgskulen i Volda. Hun forsker hovedsakelig på moderne nordisk litteratur, med spesiell interesse for husmorens og husarbeidets posisjon.

 

 

Ingrid Nestås Mathisen, fyrsteamanuensis i norsk ved NLA Høgskolen i Bergen. Ho disputerte på avhandlinga Arbeidarkroppen. Individ og kollektiv i Nini Roll Ankers og Kristofer Uppdals prosa ved Universitetet i Bergen i 2019.

 

Magnus Nilsson är professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet. Arbetarlitteratur är hans huvudsakliga forskningintresse.

 

 

Yasmin Nyqvist är doktorand i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Hennes forskningsintresse är klasstematik i finlandssvensk litteratur. I sin avhandling undersöker hon artikuleringen av klass- och språkidentitet i prosan hos författarna Anna Bondestam och Leo Ågren, båda aktiva under andra delen av 1900-talet. Avhandlingen skrivs inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet ”Klasskamp på svenska”.

Annika Olsson är docent i litteraturvetenskap. Hon är expert på dokumentära genrer och vardagsskildringar, och har forskat på klassificiering och värdering av litteratur, författare och läsare. Klass, kön och intersektionalitet är centrala begrepp.

 

Birthe Sjöberg är professor em. i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Hennes forskning vad gäller arbetarlitteratur har varit inriktad på existentiella frågor i texter av Kristian Lundberg, Moa Martinson och Jan Fridegård.  

 

Therese Svensson är FD i litteraturvetenskap. I projektet ”Från mörkret stiga vi mot ljuset” Ras och klass i svenskspråkig arbetarlitteratur studerar hon hur föreställningar om ras finns närvarande i den svenskspråkiga arbetarlitteraturen från mellankrigstiden för att förstå vilken roll koloniala logiker spelar i texterna. Forskningen bedrivs inom ramarna för en akademiforskartjänst i svensk litteraturhistoria som är finansierad av Kungl. Vitterhetsakademien samt Natur & Kultur och förlagd till Södertörns högskola 2024–2027..

Paul Tenngart är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Han forskar om svensk 1900-talslitteratur och litterär översättning, bland annat om hur svensk arbetarlitteratur har översatts till engelska och publicerats i Storbritannien och USA.

Hannah Tischmann är doktor i skandinavistik (Wiens universitet) och arbetar vid universitetsbiblioteket i Stavanger. Hennes avhandling har titeln “Timing ‘the Invisibles’ – Literary Time Practices and Social Inequality in Selected Works of Swedish Working-Class Literature of the 1970s and since 2000”.

Anna Williams är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Bland hennes forskningsintressen finns mellankrigstidens litteratur och klass- och genusperspektiv på samtidslitteraturen.

 

 

Personalbild Anders ÖhmanAnders Öhman är professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet. En del av sina forskningsintressen har han ägnat åt norrländsk arbetarlitteratur, i synnerhet Gustav Hedenvind-Eriksson, Karl Östman och Kurt Salomonson.