Nordisk arbetarlitteratur IX

Från proletariat till prekariat? Arbetarlitteraturen och klassamhällets förändringar.

Malmö 23–25 oktober 2024

Den nordiska arbetarlitteraturen uppstod på 1800-talet och utgör ännu idag en viktig litterär tradition. Dess historia har präglats av ständiga förändringar avseende såväl funktioner som estetik, temata, status etc. Dessa förändringar har ofta samspelat med förändringar i de nordiska samhällenas klasstrukturer och i hur klass förstås. Fenomen som industrialisering, urbanisering, välfärdsstatens framväxt (och tillbakagång), migration, kvinnors ökade sysselsättningsgrad, den offentliga sektorns expansion, servicenäringarnas tillväxt, tilltagande individualisering, den politiska radikaliseringen under 1960- och 1970-talen samt den nyliberala offensiven sedan slutet av 1970-talet har på olika sätt ställt arbetarförfattare inför nya ”klassverkligheter”. Ett intressant och omdebatterat samtida exempel är tesen att det så kallade prekariatet växt fram som en ny – delvis ”etnifierad/rasifierad” – (under-) klass som står i ett antagonistiskt förhållande till arbetarklassen. Ett annat exempel är uppfattningen att (den delvisa) nedmonteringen av de nordiska välfärdsstaterna resulterat i nya (eller nygamla?) former av utsatthet i klassamhällets bottenskikt.

Syftet med konferensen Nordisk arbetarlitteratur IX: Från proletariat till prekariat? är att analysera hur arbetarlitteraturen reagerar på (utforskar, kritiserar, skildrar, svarar på etc.) och eventuellt förändras av klassamhällets förvandlingar och föränderliga idéer om detta samhälle.

För information om program, anmälan etc. – klicka här.