Nordisk arbetarlitteratur IX

Från proletariat till prekariat? Arbetarlitteraturen och klassamhällets förändringar.

Malmö 23–25 oktober 2024

Den nordiska arbetarlitteraturen uppstod på 1800-talet och utgör ännu idag en viktig litterär tradition. Dess historia har präglats av ständiga förändringar avseende såväl funktioner som estetik, temata, status etc. Dessa förändringar har ofta samspelat med förändringar i de nordiska samhällenas klasstrukturer och i hur klass förstås. Fenomen som industrialisering, urbanisering, välfärdsstatens framväxt (och tillbakagång), migration, kvinnors ökade sysselsättningsgrad, den offentliga sektorns expansion, servicenäringarnas tillväxt, tilltagande individualisering, den politiska radikaliseringen under 1960- och 1970-talen samt den nyliberala offensiven sedan slutet av 1970-talet har på olika sätt ställt arbetarförfattare inför nya ”klassverkligheter”. Ett intressant och omdebatterat samtida exempel är tesen att det så kallade prekariatet växt fram som en ny – delvis ”etnifierad/rasifierad” – (under-) klass som står i ett antagonistiskt förhållande till arbetarklassen. Ett annat exempel är uppfattningen att (den delvisa) nedmonteringen av de nordiska välfärdsstaterna resulterat i nya (eller nygamla?) former av utsatthet i klassamhällets bottenskikt.

Syftet med konferensen Nordisk arbetarlitteratur IX: Från proletariat till prekariat? är att analysera hur arbetarlitteraturen reagerar på (utforskar, kritiserar, skildrar, svarar på etc.) och eventuellt förändras av klassamhällets förvandlingar och föränderliga idéer om detta samhälle.

Vi ser gärna paneler eller presentationer på teman som relaterar nordisk arbetarlitteratur till:

övergången från bonde- till industri- och tjänste- eller kunskapssamhälle

folkhemmets framväxt och tillbakagång

förändringar i arbetslivet

arbete, klass och osäkerhet, förr och nu

förändringar i arbetarklassens sammansättning (avseende kön, etnicitet etc.)

kapitalismens globalisering och flexibilisering

utvecklandet av nya teorier om klass

nya teorier och diskussioner om klass och prekaritet

förändringar avseende politisk organisering

intersektioner mellan olika former av utsatthet

Presentationer kan hållas på de skandinaviska språken, samt engelska.

Vårt mål är att i största möjliga mån kunna bidra till finansieringen av de deltagandes resor och uppehälle. Vi har också ambitionen att ge ut en antologi med artiklar som bygger på konferenspresentationerna.

Intresseanmälningar görs till magnus.nilsson@mau.se, senast 1 december 2023. Bifoga abstract (ca. en halv sida).

Konferensen arrangeras i samarbete med forskningsmiljön Prekariat, prekaritet och prekära liv i Skandinavisk litteratur efter välfärdsstatens epok som finansieras av Vetenskapsrådet (projekt-ID: 2022-01839_VR).